515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Pytania i odpowiedzi

Szkolenia na prawo jazdy

Jak zapisać się na kurs w OSK RINO i jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?

Podstawowym kryterium jest odpowiedni wiek.

Osoby chcące starać się o najpopularniejszą kategorię prawa jazdy B mogą rozpocząć szkolenie w szkole jazdy na trzy miesiące przed ukończeniem 18 urodzin. Wtedy można zapisać się na kurs prawa, za pisemną zgodą rodziców. Przystąpić do egzaminu państwowego można na miesiąc przed ukończeniem 18 urodzin, a odebrać dokument dopiero po urodzinach.

Kandydaci na kierowców powinni skierować pierwsze kroki do lekarza, który wyda wymagane zaświadczenie o dopuszczeniu do kursu na wybraną wcześniej kategorię prawa jazdy.

Następnie, należy zrobić fotografie o wymiarach 35x45 mm. Zdjęcia będą potrzebne do składania dokumentów umożliwiających założenie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ w urzędzie.

Dopiero z takim kompletem dokumentów kandydaci mogą udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać własny numer Profilu Kandydata na Kierowcę. Starostwa są przyporządkowywane na podstawie miejsca zameldowania, a nie zamieszkania!

Czas oczekiwania na otrzymanie numeru PKK wynosi do dwóch dni roboczych.

DOPIERO Z TYM NUMEREM MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY W WYBRANYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM.

Jakie dokumenty są wymagane do założenia profilu kandydata na kierowcę?

  • dowód tożsamości
  • fotografia o wymiarach 35x45 mm
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą

Jeżeli kurs nauki jazdy zrobiłem w innej szkole i 3 razy nie zdałem egzaminu państwowego, to czy mogę dodatkowe przeszkolenie odbyć w OSK RINO?

Tak, oczywiście jest taka możliwość. Kursant nie jest związany z żadnym OSK i w dowolnym momencie szkolenia może je przerwać i kontynuować w innej jednostce szkolącej.

Szkoliłem się w innym ośrodku, jednak chciałbym kontynuować kurs w OSK RINO CAR, co muszę zrobić

Należy podkreślić, że szkolenie w danym ośrodku nauki jazdy można przerwać w każdym dowolnym momencie.

Zgłaszając się do OSK RINO należy dostarczyć oryginał karty przeprowadzonych zajęć podpisany przez kierownika poprzedniego OSK oraz numer PKK ( Profilu Kandydata na Kierowcę) uwolniony przez poprzedni ośrodek.

Czy jazdy odbywają się na takich samych samochodach, jak na egzaminie państwowym?

W chwili obecnej szkolimy na samochodzie TOYOTA YARIS 6 biegów czyli takim jak na egzaminie państwowym.

Czy w trakcie kursu na prawo jazdy, można wybrać sobie instruktora?

Tak, w każdym momencie można wybrać innego z instruktorów pracujących w OSK RINO, zachęcamy jednak do wypróbowania naszej metody szkolenia związanej ze zmianą instruktorów w czasie kursu.

Mam ponad 60 lat. Czy w tym wieku można jeszcze robić prawo jazdy i czy taki wiek przeszkadza w nauce?

W każdym wieku można przystąpić do nauki jazdy. O ile nie ma poważnych problemów zdrowotnych, to nic nie stoi na przeszkodzie by uzyskać prawo jazdy. Liczyć należy się jednak z tym, że wraz z wiekiem potrzeba więcej pracy, aby opanować wymagane umiejętności. Nie mniej na swoim koncie posiadamy bardzo dużo sukcesów w nauce seniorów.

Kiedy mogę przystąpić do zajęć praktycznych?

Zajęcia praktyczne można rozpocząć dopiero, kiedy zostaną odbyte wszystkie zajęcia teoretyczne.

Jak długo trwa kurs na prawo jazdy kat. B?

30 godzin lekcyjnych (po 45minut) czyli 22,5 godziny zegarowej z teorii zakończonych próbnym egzaminem wewnętrznym w OSK + 30 godzin zegarowych (po 60 minut) po czym kursant musi zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny uprawniający do odbycia egzaminu wewnętrznego praktycznego, dopiero jego zaliczenie uprawnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czy jest możliwość płatności w ratach za kurs?

Oczywiście TAK, nawet sam system naszej pracy wymusza płatność ratalną, nieoprocentowaną, najpierw uiszczamy zaliczkę przy zapisie podczas zajęć teoretycznych, a następnie podczas jazd praktycznych w miarę wyjeżdżania ilości godzin kursowych, płacimy gotówką, lub przelewem.

Jaka jest ważność kursu rozpoczętego rok temu?

Jeśli kurs zakończył się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, to świadectwo ważne jest bez ograniczenia w czasie. Jeśli kurs nie został zakończony to po prostu trzeba go kontynuować, aż do momentu kiedy osiągnie się właściwy poziom wiedzy i umiejętności.

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na egzamin państwowy znajdziesz tutaj?

Aby zapisać się na egzamin państwowy należy mieć z sobą numer Profilu Kandydata na Kierowcę, który został zaktualizowany przez dany ośrodek po ukończeniu kursu oraz należy wnieść opłatę egzaminacyjną w WORDZIE.

Czy mogę samodzielnie zawieźć dokumenty z jednego WORD-u do drugiego?

Niestety przepisy nie pozwalają na to aby dokumenty dotyczące prawa jazdy, po zrealizowaniu jakiejkolwiek części egzaminu, mogły być przekazywane osobie zainteresowanej. Dokumenty są przesyłane do wskazanego przez osobę zainteresowaną WORD-u listem poleconym.

Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy?

Przepisy nie określają terminów ważności kursów. Zazwyczaj rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające program kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców unieważnia szkolenia zrealizowane według starych programów. Na dzień dzisiejszy ważne są zaświadczenia wystawione po 1 lipca 1998 roku.

W jaki sposób można zapisać się na egzamin państwowy?

Istnieją trzy możliwości zapisania się na egzamin państwowy:

  • osobiście w WORDZIE, w którym będziemy chcieli zdawać egzamin,
  • internetowo na stronie https://info-car.pl,
  • przez pełnomocnika – osobę, która będzie miała upoważnienie od osoby chcącej zapisać się na egzamin państwowy.

Z przyczyn ode mnie niezależnych nie udało mi się zdążyć na egzamin na kat. B. Co muszę zrobić aby ponownie móc przystąpić do egzaminu?

Nie zgłoszenie na egzamin w ustalonym terminie skutkuje potrąceniem 50% wniesionej za ten egzamin opłaty. Należy więc uzupełnić opłatę i zapisać się ponownie na nowy termin.

Czy możliwe jest zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego tego samego dnia?

Zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że ocena negatywna z części teoretycznej uniemożliwia przystąpienie do części praktycznej. W takim przypadku pieniądze za część praktyczną nie przepadają.

Czy na egzaminie praktycznym można popełnić jakieś błędy i jeśli tak, to jakiego rodzaju?

Na egzaminie lepiej nie popełniać żadnych błędów, chociaż dopuszczalna jest pewna tolerancja. Nie sposób jest wymienić błędy dopuszczalne i niedopuszczalne. Ogólna zasada jest taka, że nie mogą się powtarzać błędy podobne, z wyjątkiem błędu, z którego wynika brak panowania nad pojazdem lub powstanie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taki błąd, już za pierwszym razem, powoduje ocenę negatywną i przerwanie egzaminu.

Czy można w trakcie egzaminu poprawić ustawienie lusterek, przy wyjeżdżaniu z placu manewrowego na miasto?

Pierwszym zadaniem egzaminacyjnym jest przygotowanie do jazdy. W tym zadaniu mieści się również prawidłowe ustawienie lusterek. Jeżeli więc w trakcie egzaminu następuje korekta ustawienia lusterek, oznacza to, że pierwsze zadanie nie zostało prawidłowo wykonane.

Czy istnieje możliwość odwołania się od wyniku egzaminu? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ocena wystawiona przez egzaminatora podczas egzaminu jest ostateczna. Zgodnie z przepisami, jeżeli egzamin prowadzony był niezgodnie z obowiązującymi zasadami, osobie egzaminowanej przysługuje prawo złożenia, w ciągu 7 dni od daty egzaminu, skargi do Dyrektora WORD, Katowice. W przypadku uznania skargi za zasadną, egzamin zostaje powtórzony na koszt WORD.

Czy egzaminator może nakazać osobie egzaminowanej dokonanie manewru niezgodnego z przepisami w trakcie trwania egzaminu?

Egzaminator nie ma prawa wydać dyspozycji, która w rezultacie powodowałaby konieczność popełnienia wykroczenia.

Ile ważny jest egzamin teoretyczny?

W dniu 24 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów art. 52 ust 1 Ustawy o kierujących pojazdami. Na mocy zmienionych przepisów, każdy kandydat na kierowcę, który przystąpił do egzaminu teoretycznego po dniu 23.02.2014 r. i uzyskał wynik pozytywny, posiada ważny egzamin teoretyczny bezterminowo!

Oblałem(łam) egzamin dwa lata temu. Teraz chcę zdawać znowu. Czy muszę znowu chodzić na kurs?

Nie. Kurs jest ważny. Możesz zgłosić się do Wydziału Komunikacji względem miejsca zameldowania i złożyć wniosek o przesłanie dokumentów do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić terminy egzaminów teoretycznego i praktycznego.