515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

aktualności

 opis

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Transportu część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy jest przeprowadzana: w odpowiedniej sali oraz z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Egzamin Państwowy składa się z dwóch części:

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

 1. Jedną prawidłową odpowiedź
 2. Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
  1. 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 1. Wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami TAK albo NIE jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.
 2. Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzidotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
 3. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
 4. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
 5. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
 6. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
  Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia W takim przypadku czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
 7. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych zdanymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
 8. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:
  • nazwisko i imię osoby egzaminowanej,
  • numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL
  • zakres egzaminu państwowego
  • numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,
  • liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie
  • wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.
Arkusz ten przekazuje się osobie egzaminowanej.

część praktyczna

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: wykonania podstawowych manewrów na placu manewrowym, oraz jazdy po mieście.

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania lub stworzenie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik i przerwanie egzaminu.