515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Egzamin państwowy, kategoria B

 opis

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętności kierowania pojazdem w ruch drogowym. Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

  • zadania do wykonania na placu manewrowym,
  • elementy zadań podlegające ocenie,
  • warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych,
  • ogólne zasady realizacji zadań podczas jazdy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń,
  • ogólne kryteria oceny jazdy miejskiej.

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują). Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa.

Dwukrotne, nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

Kandydaci na kierowców zdają egzamin teoretyczny na prawo jazdy złożony z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem kandydata jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

Podczas egzaminu zadaniem kandydata na kierowcę jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajduje się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajduje się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszystkie pytania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi poprzez wskazanie jej na ekranie stanowiska egzaminacyjnego i zatwierdzenie jej we właściwym polu. Przed zatwierdzeniem pytania osoba egzaminowana może zmieniać odpowiedzi. Po zatwierdzeniu, nie będzie już takiej możliwości.

Czas trwania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jednej kategorii nie może przekroczyć 25 minut.

Uzyskane prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla).