515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

aktualności

Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów, określoną w tabeli z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

A

A – Czyny o charakterze szczególnym
Kod Rodzaj czynu Liczba punktów
01 Popełnienie przestępstwa drogowego 10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6